Förändringar av trängselskatten på remiss

17 september 2013

Den 16 september remitterade regeringen ett förslag om förändringar av trängselskatten i Stockholm. Förslaget - Framställan om förändrad trängselskatt - har tagits fram av 2013 års Stockholmsförhandling och innebär flera förändringar för att skapa minskad trängsel, förbättrad lokal miljö och betydande samhällsekonomiska vinster. Regeringen har kompletterat framställan med en lagtext som har samma innebörd som förslaget i framställan.

Förslaget innehåller bland annat en höjning av trängselskatten på den nuvarande ringen. Här ingår också att trängselskatt införs för att köra på Essingeleden vid Fredhäll samt över Saltsjö-Mälarsnittet. Den höjda och breddade trängselskatten är tänkt att bidra till finansieringen av de infrastrukturinvesteringar som förhandlas med kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting inom ramen för Stockholmsförhandlingen, bl.a. en utbyggnad av tunnelbanan.

Tanken är att de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2016.

Remissen (Fi2013/2867) har gått ut till 57 remissinstanser och remissvaren ska lämnas in till Finansdepartementet senast den 15 november 2013.

Tidigare artikel: Förslag om trängselskatten överlämnat till regeringen