Hur beskrivs nyttan i en infrastrukturinvestering?

21 april 2014

Det finns en väl beprövad metod/modell för att jämföra olika infrastrukturinvesteringsobjekts samhällsnytta som kallas nettonuvärdeskvot. Till nettonuvärdeskvoten ska också läggas en skriftlig samhällsekonomisk bedömning som omfattar icke kvantifierbara värden.

I vårt arbete med Stockholmsförhandlingens uppdrag har det blivit tydligt att nyttan av en investering i t.ex. tunnelbana kan kvantifieras i nettonuvärdeskvoten men också på vilket sätt det påverkar förutsättningarna att bygga fler bostäder, utveckla handel och skapa fler arbetsplatser.

Stockholmsförhandlingen kommer under hösten 2014 pröva om och på vilket sätt ett komplement till nettonuvärdesberäkningar skulle kunna beskrivas, kvantifieras och på annat sätt redovisas.

Avsikten är att ge ett bredare beslutsunderlag för vad som händer i samband med att investeringar i infrastruktur prövas och beslutas.