Stockholmsförhandlingen tittar på värdeåterföring

21 april 2014

I Stockholmsförhandlingens arbete med att ta fram underlag för överenskommelse om utbyggnad av tunnelbanor samt ökat bostadsbyggande genomförde vi intressent- och nyttoanalyser. Dessa användes som underlag i samtalen om finansiering samt för att kunna verifiera ökat bostadsbyggande, markvärdesökningar, exploateringsnetto, arbetsmarknadsnyttor etc.

Vid möten med markägare/exploatörer bekräftades det att tunnelbanans utbyggnad medför ökad tillgänglighet, attraktivitet och därmed ökat markvärde/nettoexploateringsnytta.

Detta underlag har vi presenterat och överlämnat till kommunerna samt landstinget som underlag för förhandlingar om medfinansiering.

Mot bakgrund av att det är stora värdeökningar som uppstår har vi fortsatt att hålla kontakt med byggherrar och exploatörer. Detta för att pröva hur man mer systematiskt och med förtydligat lagstöd skulle kunna få till stånd medfinansiering baserat på värdeåterföring när det offentliga investerar i infrastruktur som påverkar markvärdet/nettoexploateringsnyttan.

Vi kommer under våren att studera internationella erfarenheter av denna mekanism som kallas ”land value capture” för att se på vilket sätt som detta skulle kunna förtydligas i Sverige och i vilken lagstiftning som ändringar i så fall behöver ske.

Vår ambition är att under hösten ha framme ett förslag som Stockholmsförhandlingen kan ta med i sin slutrapport till regeringen i slutet av 2014.