Yttrande om Plangenomförandeutredningens betänkande

18 september 2013

I november 2011 tillsatte regeringen Plangenomförandeutredningen. Den hade i uppdrag att lämna förslag på hur det är möjligt att effektivisera plangenomförandet och förkorta plan- och bygglovsprocesserna. Detta är helt i linje med 2013 års Stockholmsförhandlings uppdrag som ska verka för ett ökat bostadsbyggande och ett skyndsamt genomförande av en utbyggd tunnelbana. Stockholmsförhandlingen har därför lämnat ett yttrande på Plangenomförandeutredningens slutbetänkande som överlämnades till Socialdepartementet i våras (En effektivare plan- och bygglovsprocess - SOU 2013:34).

Stockholmsförhandlingens uppfattning är att en avgörande faktor för ett effektivt genomförande är att det finns en finansieringslösning för de investeringar som behövs för att förverkliga planen. I samband med 2013 års Stockholmsförhandling har de exploateringsvärden beräknats som uppstår som en effekt av den förändrade markanvändningen och investeringen i tunnelbana. Dessa är stora och realiserbara för fastighetsägaren.

2013 års Stockholmsförhandling anser därför att det är befogat att fastighetsägare som drar nytta av en värdeökning, skapad med offentliga medel, också är med och bidrar till investeringen.

Stockholmsförhandlingen föreslår i sitt yttrande att man bör titta på ett tydligare lagstöd för att fördela kostnader mellan offentliga aktörer och markägare där investeringen skapar ett ökat värde för markägaren. Detta för att få ett mer effektivt genomförande.

Läs hela yttrandet här: 
Stockholmsförhandligens yttrande över SOU 2013-34

Länkar till utredningens två betänkanden:
Ett effektivare plangenomförande, SOU 2012:91
En effektivare plan- och bygglovsprocess, SOU 2013:34