TUNNELBANA, ÖKAD BOSTADSBEBYGGELSE OCH TRÄNGSELSKATT

2013 års Stockholmsförhandling har tre sammanflätade uppdrag. Huvuduppdraget är att ta fram en överenskommelse om en förlängning av tunnelbanan från station Kungsträdgården till Nacka och eventuellt anslutande åtgärder. En sådan tunnelbaneutbyggnad möjliggör också att fler bostäder byggs, därför ingår det även i uppdraget att åstadkomma en kraftigt ökad bostadsbebyggelse längs den tunnelbanans sträckning. Slutligen ska 2013 års Stockholmsförhandling lämna förslag på finansiering av satsningarna på infrastruktur. Detta kan exempelvis handla om höjda och bredare intäkter från trängselskatt och andra former av medfinansiering.

 

NY TUNNELBANESTRÄCKNING

En kapacitetsstark kollektivtrafik är en förutsättning för Stockholms fortsatta tillväxt. 2013 års Stockholmsförhandling ska leda fram till en överenskommelse om en förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka C.

Kopplat till detta ingår också att analysera andra möjliga utbyggnader av tunnelbanenätet eller andra projekt för att maximera den samhällsekonomiska nyttan.

En mycket viktig del i valet av tunnelbanesträckning är att möjliggöra en så stor ökad bostadsbebyggelse som möjligt. Exempel på förlängningar är den blå linjen västerut mot Barkarby och norrut mot Hagastaden samt hur blå linjen skulle kunna kopplas samman med någon av de gröna linjerna vid Gullmarsplan.

Möjliga samordningsvinster genom en samordnad projektering av tunnelbana mot Nacka och en vägförbindelse under Saltsjön ska också prövas inom ramen för förhandlingen. 

Länk till rapporter och underlag.

 

FLER BOSTÄDER

De senaste åren har befolkningen ökat med drygt 35 000 personer årligen i Stockholm, och de kommande åren förväntas länet växa än snabbare. En förutsättning för att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas är att minska bostadsbristen och dimensionera bostadsmarknaden för framtidens behov. Överenskommelsen omfattar ett tillskott av 78 000 bostäder.

Det innebär samtidigt en klimatsmart möjlighet att få till stånd en utbyggnad av bostadsbebyggelsen som redan från början hänger samman med resursstark kollektivtrafik. Den ökade bostadsbebyggelsen ska inte bara ske längs utbyggda delar av tunnelbanan, utan kan inom ramen för uppdraget ske längs hela den kapacitetsförstärkta tunnelbanelinjen.

En nyttoanalys görs inom ramen för uppdraget. Den ska spegla de nyttor som uppkommer som en effekt av tunnelbanans förlängning. Arbetet inkluderar att beräkna markvärdestegringar och tillskott av bostäder.

Länk till rapporter och underlag.

 

ÖVERSYN AV TRÄNGSELSKATTEN

Eftersom trafiken i Stockholm väntas öka kraftigt under kommande år och ett antal åtgärder som får stor påverkan på trafiksystemet håller på att färdigställas behöver utformningen av systemet för trängselskatt ses över.

Vägledande i det arbetet är att nivåerna för trängselskatt och betalningsportalernas placering ska ske så att man uppnår högsta möjliga effektivitet i vägsystemet. För att säkerställa detta samarbetar förhandlarna bland annat med Stockholms stad, Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting (SL), Trafikverket samt ledande trafikforskare.

I dag finansierar trängselskatten bland annat Förbifart Stockholm samt vissa regionala projekt. Denna finansiering kvarstår, men de höjda och bredare intäkter som överenskommelsen innebär bidrar till finansieringen av tunnelbanans utbyggnad.

Länk till rapporter och underlag.